Golden Ratio ทฤษฏีความสวยแบบไร้ที่ติ

ในทางศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ จะมีคัมภีร์หนึ่งว่าด้วย “สัดส่วนทองคำ” (Golden ratio) ที่หลายคนยึดถือเป็นแนวทางในการทำงาน
รวมไปถึงการนำมาปรับใช้โดยแพทย์ผิวหนังและความงาม

Message us