ปัญหากลิ่นตัว

กลิ่นตัว = เหงื่อ + แบคทีเรีย
สมการด้านบนนี้ แสดงให้เห็นว่า จะเกิดกลิ่นตัวได้ ต้องมีแบคทีเรียด้วย ไม่ใช่เพียงแค่เหงื่อออกก็เกิดกลิ่นแล้ว
เพราะเหงื่อนั้น จริงๆ แล้วไม่มีกลิ่น แต่เมื่อแบคทีเรียที่อยู่ในเหงื่อย่อยโปรตีนบางชนิด (ในเหงื่อเช่นกัน) ให้กลายเป็นกรด จึงเกิดเป็นกลิ่นไม่พึงประสงค์ขึ้น
แต่ไม่ใช่เหงื่อทุกที่จะมีแบคทีเรียอาศัยอยู่ ต้องเป็นเหงื่อที่ผลิตจาก “ต่อมกลิ่น” (Apocrine glands) เท่านั้น

Message us